Agro Kadeřavost Stop ošetření broskvoní 2 × 10 g
  search
  • Kadeřavost Stop ošetření broskvoní 2 × 10 g
  • Agro Kadeřavost Stop ošetření broskvoní 2 × 10 g

  Agro Kadeřavost Stop ošetření broskvoní 2 × 10 g

  Kč85.00
  Tax included
  Quantity
  Skladem

    Doprava ZDARMA

  Při objednávce nad 1500,- doprava ZDARMA

    Zásady doručení

  Veškeré zboží máme skladem a okamžitě ho odesíláme

    Zásady vrácení

  Nebudete-li se zbožím spokojeni, můžete ho do 14 dnů bez udání důvodu vrátit

  AGRO Kadeřavost STOP je fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti.

  Varování:

  EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P391Uniklý produkt seberte.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  DS32715516
  4 Items

  Specific References

  New product