AGRO Kadeřavost STOP je fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti.

Varování:

EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H315Dráždí kůži.
H318Způsobuje vážné poškození očí.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P391Uniklý produkt seberte.
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
DS32715516
5 Items
New product

další ve stejné kategorii

8 other products in the same category:
Produkt přidán k porovnání