Štěpařský vosk je určen k roubování a ošetření ran po řezu a oděrech v sadařství. Hojně se využívá ve vinařství a v ovocných školkách.

Štěpařský vosk je určen k roubování a ošetření ran po řezu a oděrech v sadařství. Hojně se využívá ve vinařství a v ovocných školkách. Používá se k roubování ovocných a okrasných stromů a keřů, lze použít i jako stromový balzám k ošetření po řezu, nebo po jiném poškození, jako je okus zvěří, mráz, vítr apod. Lze úspěšně použít i k ošetření po řezu jednoletých výhonů.

  • přípravek je dokonale roztíratelný již při 15° C
  • po nanesení a ztuhnutí vytváří ochranný film
  • výborně odpuzuje vodu

Návod na použití:Na štěp nebo na oblast po roubování naneseme dřevěnou nebo plastovou špachtlí rovnoměrnou vrstvu vosku, rozetřeme a poté necháme zaschnout, případně ovážeme. Znečištěné nástroje nebo oděv lze vyčistit za pomocí technického lihu nebo benzínu.   Složení: tuhé parafinické uhlovodíky, kalafuna, včelí vosk, rostlinný olej.

Varování:

EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

DS39748594
10 Items
New product

další ve stejné kategorii

8 other products in the same category:
Produkt přidán k porovnání