K hubení mechu v trávnicích, dezinfekce vody, čištění odpadních vod, doplněk stravy při nedostatku železa.

Postřik roztokem skalice zelené (síran železnatý) se používá k hubení mechu v trávnicích. Zelená skalice, prostředek proti mechu, je hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace postřikem roztoku na list.

Zelená skalice je hnojivo určené pro přihnojování jahodníku, ovocných stromů a stromků, vinné révy, konifer a okrasných trávníků. Zelená skalice je rychle působící hnojivo určené pro doplnění železa ve výživě rostlin během vegetace. Železo je důležitý prvek výživy, ovlivňuje tvorbu chlorofylu, růst, vybarvení a vzhled rostlin.

Nedostatek železa se projevuje zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a vinné révy místním žloutnutím listů, tzv. chloroza (žloutenka) s následným poškozením a snížením úrody plodů. U okrasných trávníků se nedostatek projevuje poškozením zdravotního stavu, vzhledu a tvorbou nežádoucích mechů a lišejníků. Tyto lze s výhodou odstranit postřikem rozpuštěné směsi zelené skalice se síranem amonným.

Určená použití látky:

  • chemický průmysl
  • úprava průmyslových vod
  • výroba barviv a pigmentů
  • zemědělství - pesticidy
  • ovocnářství
  • pěstování zeleniny
  • vinařství
  • proti mechu v trávnících

Dezinfekce:Používá se k úpravě pitných, povrchových a technologických vod (nejúčinněji v zásadité oblasti pH) a k čištění odpadních vod. Lze použít i jako dezinfekci při onemocnění paznehtů dobytka

BarveníTato látka poskytuje při reakcích barevné sloučeniny, čehož se využívá k barvení. Organokovová sloučenina s kyselinou gallovou se v minulosti používala jako inkoust.

Proti mechu v trávnících:Rozpustit, přecedit a aplikovat nejlépe postřikovačem na chemickou ochranu. Funguje výborně.

Varování:

H302Zdraví škodlivý při požití.
H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
DS49631173
1 Item
New product

další ve stejné kategorii

8 other products in the same category:
Produkt přidán k porovnání